Benzene, 2-chloro-1,4-bis-(chloromethyl)

Benzene, 2-chloro-1,4-bis-(chloromethyl)