2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-(10H-phenothiazin-10-yl)ethanone

2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-(10H-phenothiazin-10-yl)ethanone