Pyridazine, 3-chloro-6-(2,4-dichlorophenoxy)-

Pyridazine, 3-chloro-6-(2,4-dichlorophenoxy)-