(5-Phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl)-acetic acid

(5-Phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl)-acetic acid