2-Chloro-7-methoxy-10H-phenothiazine

2-Chloro-7-methoxy-10H-phenothiazine