1-(2-Chloroethyl)-3,7-dimethylxanthine

1-(2-Chloroethyl)-3,7-dimethylxanthine