[4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]phenyl]phenyl]-diphenylmethanol

[4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]phenyl]phenyl]-diphenylmethanol