4-Dimethylamino-benzoylazide

4-Dimethylamino-benzoylazide