4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline

4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline