5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-diphenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole

5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-diphenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole