4-Chloro-5-methoxy-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone

4-Chloro-5-methoxy-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone