2,4-dinitrophenylhydrazone nonanal

2,4-dinitrophenylhydrazone nonanal