1-Chloro-2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]benzene

1-Chloro-2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]benzene