(3-nitrophenyl)-thiophen-2-ylmethanone

(3-nitrophenyl)-thiophen-2-ylmethanone