1-Chloro-4-(1,1,2,2,2-pentachloroethyl)benzene

1-Chloro-4-(1,1,2,2,2-pentachloroethyl)benzene