diethyl 2-triphenylphosphoranylidenepropanedioate

diethyl 2-triphenylphosphoranylidenepropanedioate