1,3,5-Tris(4-hydroxyphenyl)benzene

1,3,5-Tris(4-hydroxyphenyl)benzene