2-ethoxyethyl 3-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylate

2-ethoxyethyl 3-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylate