Benzene, 1,1'-(methoxymethylene)bis[4-chloro-

Benzene, 1,1'-(methoxymethylene)bis[4-chloro-