[4-[1-(4-acetyloxyphenyl)-2,2,2-trichloroethyl]phenyl] acetate

[4-[1-(4-acetyloxyphenyl)-2,2,2-trichloroethyl]phenyl] acetate