(3,5-dibenzoyloxyphenyl) benzoate

(3,5-dibenzoyloxyphenyl) benzoate