methyl 2-[(phenylsulfonyl)amino]benzoate

methyl 2-[(phenylsulfonyl)amino]benzoate