N-(3-chlorophenyl)-4-nitrobenzamide

N-(3-chlorophenyl)-4-nitrobenzamide