(2,4,6-trichlorophenyl) 4-nitrobenzoate

(2,4,6-trichlorophenyl) 4-nitrobenzoate