1-(4-chlorophenyl)-2-phenylhydrazine

1-(4-chlorophenyl)-2-phenylhydrazine