2-methoxyethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate

2-methoxyethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate