(4-hydroxyphenyl)-[5-(4-hydroxyphenyl)-1H-imidazol-2-yl]methanone

(4-hydroxyphenyl)-[5-(4-hydroxyphenyl)-1H-imidazol-2-yl]methanone