4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzamide