4-chloro-N-(2-methoxyphenyl)benzamide

4-chloro-N-(2-methoxyphenyl)benzamide