2-chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

2-chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide