[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl] acetate

[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl] acetate