[(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl] acetate

[(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl] acetate