2-(2-chlorophenyl)ethyl acetate

2-(2-chlorophenyl)ethyl acetate