Butyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone

Butyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone