3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-one

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-one