4-Hydroxyphenyl hexopyranoside

4-Hydroxyphenyl hexopyranoside