1-chloro-4-[1,2,2-tris(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene

1-chloro-4-[1,2,2-tris(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene