Valeraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone

Valeraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone