6-Chloro-9-methoxymethylpurine

6-Chloro-9-methoxymethylpurine