1-(4-bromophenyl)-2-phenylhydrazine

1-(4-bromophenyl)-2-phenylhydrazine