1-(2,4-dinitrophenyl)-3,5-dimethylpyrazole

1-(2,4-dinitrophenyl)-3,5-dimethylpyrazole