methyl 2-methoxy-2-phenylacetate

methyl 2-methoxy-2-phenylacetate