10-Hydroxy-10-phenyl-9(10H)-anthracenone

10-Hydroxy-10-phenyl-9(10H)-anthracenone