3-methyl-1,4-diphenylazetidin-2-one

3-methyl-1,4-diphenylazetidin-2-one