4-(4-chlorophenyl)sulfonylphenol

4-(4-chlorophenyl)sulfonylphenol