1-[1-(3-chlorophenyl)-7,8-dimethoxy-4-methylidene-5H-2,3-benzodiazepin-3-yl]ethanone

1-[1-(3-chlorophenyl)-7,8-dimethoxy-4-methylidene-5H-2,3-benzodiazepin-3-yl]ethanone