3-(3-Methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea

3-(3-Methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea