S-(p-Tolyl) p-nitrothiobenzoate

S-(p-Tolyl) p-nitrothiobenzoate