4-fluoro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide

4-fluoro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide