4-fluoro-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide

4-fluoro-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide